Algemene voorwaarden

Arikel 1: waarborg

Bij het sluiten van dit contract, zal de huurder een waarborg storten gelijk aan het bedrag volgens de gekozen wagen en voorwaarden.

Het bedrag van de waarborg komt bij het einde van deze overeenkomst toe aan de huurder, onder voorbehoud van afgifte van de wagen in de staat zoals overeengekomen.

Artikel 2: staat van het voertuig, overhandigen en teruggave

 1. De huurder erkent dat het voertuig dat hij heeft ontvangen in een perfecte staat verkeerd goed onderhouden werd en proper is, het is uitgerust met de wettelijke toebehoren, al het nodige gereedschap, boorddocumenten, de nodige sleutels en de reserveband
 2. De huurder verbindt er zich toe het voertuig alsook de toebehoren terug te bezorgen in de staat waarin hij ze heeft ontvangen.
 3. Wanneer het voertuig niet op contractueel voorzien datum en plaats wordt teruggeven, is Eurocars Services gemachtigd het voertuig op kosten van de huurder op welke plaats dan ook terug te nemen, teneinde zijn schade te beperken
 4. Bij het niet naleven ervan zal onmiddellijk klacht wegens misbruik van vertrouwen , oplichting en/of verduistering worden ingediend (procedure)
 5. Bij vertraging van teruggave van halve dag wordt automatisch hele dag aangerekend. Bij vertraging van teruggave hele dag wordt per bijkomend uur 10 EUR aangerekend

Artikel 3: identiteit van de huurder en van de erkende bestuurder

De huurder verzekert de juistheid van de gegevens die hij meedeelt aan Eurocars Services en die in  de huurovereenkomst worden vermeld. Als één van deze aanwijzingen onjuist zou blijken is Eurocars Services gemachtigd om het voertuig op kosten van de huurder terug te nemen welke plaats het zich ook mogen bevinden

 1. het voertuig zal bestuurd worden door de bestuurder vermeld in het huurcontract, die in het bezit is ven een geldige identiteitskaart en een geldig rijbewijs waarvan het nummer aangeduid moet worden op het contract.
 2. De bestuurder dient minstens 21 jaar oud te zijn voor het besturen van het voertuig

Artikel 4: Eigendom

 1. De huurder wordt weergegeven zoals hierboven behoudens andersluidende overeenkomst zal deze vooraf worden bepaald
 2. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn alle facturen contant en zonder korting betaalbaar op hoofdzetel van Eurocars Services. Elke eventuele klacht in verband  met voornoemde factuur per aangetekende brief worden overgemaakt bij gebreke waarvan klacht van gender waarde zal worden beschouwd.
 3. Wanneer de factuur op haar vervaldag niet volledig wordt betaald, wordt de voornoemde factuur bij wijze van schadeloosstelling, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekstelling  vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 15% met een minimum van 100€, naast de convetionele verwijling intrest van 1% per maand, waarbij iedere begonnen maand als volledig telt. Bovendien zal de huurovereenkomst van rechtswege en ten nadele van de huurder worden beëindigd .Waarbij Eurocars Services gemachtigd is  teruggave van het voertuig. Op eerste verzoek, te eisen en het voertuig op welke plaats het zich ook zou mogen bevinden, op de kosten van de huurder terug te nemen
 4. Als de huurder instructies heeft gegeven om de factuur naar een derde natuurlijke persoon of rechtspersoon te versturen , zal hij ten opzichte van Eurocars Services hoofdelijk gehouden zijn tot betaling van de factuur.
 5. De huurder betaalt bij de levering van het voertuig onmiddellijke extra waarborg afhankelijk van het type voertuig. Voormelde waarborg kan in een geval aangewend worden als betaling voor de verschuldigde huurgelden. De huurprijs wordt volgens de dan geldende tarieven en op basis van het aantal dagen. Deze laatste worden bij het begin en het einde van de huurperiode genoteerd, waarna desgevallend voor het aantal bijkomende kilometers wordt afgerekend. De huurder verbindt zich tot het betalen van alle facultatieve posten vermeld in het contract, alsook de eventuele kosten voor het terugbrengen van het voertuig en de B.T.W die wettelijk van toepassing is.

Artikel 5: Verplichtingen van de huurder

 1. Het voertuig mag slechts bestuurd worden door de huurder of door de erkende bestuurder(s) wiens identiteit vermeld is op het huurcontract en waarvoor de huurder zich borg stelt.
 2. De huurder verbind er zich dat het voertuig niet gebruikt zal worden:

A           door een persoon die niet gedurende minstens drie jaar houder is van een rijbewijs

B           door een persoon die minstens 21 jaar oud is

C           door een persoon niet ouder dan 70 jaar

D           door een persoon onder invloed van verdovende middelen of alcohol

E           door voor ongeoorloofde doeleinden

F           in om het even welk competitie, wedstrijd verband of in het kader van om het even welke snelheid- regelmatigheids- behendigheidsoefening

G           voor het bezoldigen van expres koerieren

H           voor het vervoer van gevaarlijke giftige, ontplofbare of bijtende goederen

I            buiten de landen van de Europese gemeenschap

3           Eurocars services neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor het om het even welke schade als gevolg van een gebrek aan onderhoud of constructiefouten van het gehuurde voertuig

artikel 7: verzekering

het voertuig is verzekerd in overeenstemming met de Belgische wet op de verplichte verzekering tegen burgerlijke aansprakelijkheid inzake autovoertuigen. Het is niet verzekerd tegen materiële schade.

In geval van diefstal, brand, ongeval is schade aan het voertuig tot honderd procent van de cataloguswaarde, evenals deppannage, technische werkloosheid expertisekosten, evenals elke schade voortvloeiend uit te begrepen winstderving wegens buiten gebrekstelling van het voertuig, behalve als de huurder de fout kan bewijzen van een derde die zijn aansprakelijkheid aanvaardt, ten laste van de huurder.

 De huurder kan zich evenwel ontheffen van zijn aansprakelijkheid ingeval van diefstal, door de diefstalverzekering aan te gaan op het ogenblik van de contractsluiting.

De huurder is aansprakelijk bij:

 1. verlies van documenten van het voertuig
 2. schade aan het onderstel van het voertuig
 3. elke soort schade aan de banden
 4. schade aan het dak van het voertuig
 5. schade als gevolg van zware overtreding van de wegcode, van vandalisme door de huurder, erkende bestuurder
 6. schade veroorzaakt door een dier wiens eigenaar onbekend is
 7. schade aan of door de laadbrug van een vrachtwagen

De huurder en de erkende bestuurder worden uitgesloten van het voordeel van de diefstalverzekering en geval van valse verklaringen of wanneer ze een der verplichtingen uit de voorwaarden niet naleven.

DE huurder en de erkende bestuurder zijn ten opzichte van Eurocars services hoofdelijk aansprakelijk voor aan derden of aan het voertuig betrokken schade die niet gedekt is door de diefstalverzekering.

De schatting van de materiële schade aan het verhuurde voertuig wordt uitgevoerd door een onafhankelijke deskundige,aangeduid door Eurocars services

De huurder aanvaardt deze schatting onherroepelijk als hij niet binnen de 5 dagen na ontvangst het proces-verbaal van deze deskundige op zijn kosten overgegaan is tot een tegen expertise. In geval van diefstal of volledige verlies is de waarde op het moment van de inverkeerstelling, verhoogd met de waarde van de opties.

Ingeval van diefstal of ongeval zullen de huurder alle nuttige maatregelen treffen om de rechten van Eurocars services te vrijwaren en  te verbinden zij zicht er toe.

Heel belangrijk:

 • Bij schade aan de velgen, ongeacht de schade wordt er 250€/velg afgetrokken van het huurwaarborg.
 • Bij elke schade wordt er een bestek opgemaakt, zowel de kosten hiervan noch de reparaties worden op de huurder verhaald.
 • Schade aan de wagen waarvan het bedrag het waarborg overschrijdt, zal de huurder na telefonisch contact op de hoogte gebracht worden, weigert men dit te betalen wordt het dossier overgemaakt aan de bevoegde incassobureau die het dossier verder afhandelen. Bestek wordt tevens opgemaakt door een erkende carrosseriegarage, dit kan tot 7 werkdagen duren.
 • Bij parkeerretributies en overtredingen wordt de huurder gecontacteerd om dit a.s.a.p te betalen. Indien dit niet binnen het gevraagde termijn  wordt uitgevoerd, worden de bekeuringen overgemaakt aan de bevoegde politiedienst per aangetekend.
 • Huurders die in bezit  zijn van een huurwagen voor een periode van meer dan 1 maand, worden gevraagd om zorgvuldig en hoffelijk om te gaan met de remmen. Indien deze op korte termijn achter elkaar vervangen moeten worden, wordt dit verhaald op de huurder.